Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2019-02-19 15:50:27
Pályázati felhívás


Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi elkülönített pénzalapjára a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 19/2014. (X.31.) számú rendeletében meghatározottak szerint, a rendelkezésre álló keret erejéig, sport és kultúra területén

PÁLYÁZHATNAK

helyi civil közösségek, egyesületek továbbá a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény által meghatározott helyi múzeumok, közművelődési és közgyűjteményi intézmények, valamint magánszemélyek kulturális és sport programjaik megvalósítása érdekében. (A kiemelt egyesületektől is kérjük a pályázat benyújtását!)
A pályázat nyílt, tehát pályázatot bármely fent felsorolt szervezet, intézmény vagy magánszemély benyújthat.
Az Önkormányzat a sport területén a sportról szóló 19/2001. (XII. 10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt támogatást.
A kultúra területén elsősorban a város ünnepeihez, a Rábához, és a környezetvédelemhez kapcsolódó programok megvalósításához nyújt támogatást az Önkormányzat. Továbbá pályázati lehetőséget biztosít a tudományos kutatás, az ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására, és külön figyelmet érdemlően támogatja az alternatív művelődésszervezést, a helyi vizuális és zenei programokat.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a programok, amelyek a kiemelt városi rendezvényeket erősítik, támogatják, valamint azok, amelyek szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó nevét, címét, működési formáját, képviselője nevét és elérhetőségét (amennyiben az előzőektől eltér, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét);
 • a pályázó adóazonosító számát;
 • nem magánszemély pályázó esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló végzés számát és keltét, valamint a nyilvántartásba vevő szerv megnevezését;
 • a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, programok, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, és ezekhez kapcsolódóan a rendelkezésre álló saját és egyéb bevételek megnevezését, nagyságát;
 • az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét;
 • a pályázati cél, program megvalósításának és finanszírozásának tervezett időbeni ütemezését;
 • a pályázó bankszámlaszámát;
 • a pályázó képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása, és az adózásról és a számvitelről szóló jogszabályoknak megfelelően működik;
 • a pályázó nyilatkozatát a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról.
 • a pályázó nyilatkozatát a 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átlátható szervezetre vonatkozóan előírt jogszabályi körülmények fennállásáról.

Pályázat benyújtása: A pályázatot két példányban kell benyújtani. Pályázatot kizárólag a Pályázati adatlapon lehet benyújtani. (Az adatlap és a hozzákapcsolódó nyilatkozatminták letölthetők a www.kormend.hu honlapról, továbbá papír alapon beszerezhetők a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban a portán, Molnár Dániel köztisztviselőnél.)
Pályázati határidő: 2019. március 18. 12.00 óra (Ezen időpontig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.)
Pályázat benyújtásának helye: Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) Molnár Dániel köztisztviselő
A pályázatok benyújthatók postai úton, illetve személyesen is.
Hiánypótlás lehetősége: Hiányosan benyújtott pályázat esetén a kiíró egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra a pályázóknak. A hiánypótlás szükségességéről, és a teljesítésének határidejéről az érintett pályázókat írásban értesíti a kiíró a pályázati határidő lejártát követően.
Elbírálás: A pályázatokat a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága és Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete várhatóan a 2019. áprilisi ülésén bírálja el, és dönt a támogatások mértékéről. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak a döntést követő 15 napon belül.

További információk a pályázattal kapcsolatban:
 • A pályázatok elbírálása során kizárásra kerül az, aki az előző évben elnyert támogatásáról a „Támogatási szerződésben” meghatározott módon és időben nem számolt el.
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles, és mivel a támogatás nem tartozik a törvény 1. számú mellékletében felsorolt adómentes bevételek közé, ezért adóköteles.
 • A pályázaton támogatást nyert pályázókkal az Önkormányzat”Támogatási szerződést” köt.
 • A támogatást elnyert pályázó a „Támogatási szerződésben” köteles nyilatkozni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 72.§-ában foglaltakról.
 • A pályázaton elnyert támogatást a pályázó köteles a pályázatában megjelölt cél, program megvalósítására fordítani, és erről a „Támogatási szerződésben” rögzítésre kerülő módon és határidőn belül elszámolni. Amennyiben a pályázó ennek nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett támogatási összeg visszafizetésére köteles.
 • A kiíró nem határoz meg a támogatásból el nem számolható költségeket. Az elnyert támogatást a pályázó a pályázatában megjelölt cél vagy program megvalósítása érdekében köteles felhasználni.
 • A Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága fenntartja magának a jogot, hogy az elnyert támogatási összeg – pályázati célnak megfelelő – felhasználását ellenőrizze.
 • A pályázaton elnyerhető támogatás nem visszatérítendő. Az elnyert támogatást a kiíró a „Támogatási szerződésben” foglaltak szerint egyösszegben folyósítja a pályázónak.
 • Támogatás szempontjából a saját forrás mértéke nem releváns, a támogatási intenzitás elérheti a 100 %-ot is.
 • Az elnyerhető támogatás mértékének alsó és felső határát a kiíró nem kívánja meghatározni.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Molnár Dániel köztisztviselőnél kérhető a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban (telefon: 94/592-902; e-mail: molnar.dani@kormend.hu)

Körmend, 2019. február 18.
 
Csák Tamás s. k.
elnök, Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága
 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2023-10-01 09:03

Labdarúgó eredmények

Vármegyei I-II. osztályTovább

2023-09-30 18:58

Írottkő futóverseny

Közlekedési korlátozások a Szabó-hegyenTovább

2023-09-30 13:30

"...NAPOT LÁTTAM én felkelni"

A Béri Balogh Ádám Táncegyüttes 55 éves jubileumi műsoraTovább

2023-09-29 13:56

Véradás Körmenden

2023.10.04.Tovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink