Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2023-02-23 08:45:04
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 
Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi elkülönített pénzalapjára a Civil szervezetek támogatásáról szóló 2/2023. (II. 10.) számú rendeletében meghatározottak szerint, a rendelkezésre álló keret erejéig, kulturális, sport és szociális területen

PÁLYÁZHATNAK
 
helyi civil szervezetek, közösségek, alapítványok, valamint magánszemélyek kulturális, sport és szociális programjaik megvalósítása érdekében. (A kiemelt egyesületektől is kérjük a pályázat benyújtását!)
A pályázat nyílt, tehát pályázatot bármely fent felsorolt szervezet, alapítvány vagy magánszemély benyújthat.

A kultúra területén elsősorban a város rendezvényeihez, ünnepeihez, a Rábához, és a környezetvédelemhez kapcsolódó programok megvalósításához nyújt támogatást az Önkormányzat. Továbbá pályázati lehetőséget biztosít a tudományos kutatás, az ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésének támogatására, és külön figyelmet érdemlően támogatja az alternatív művelődésszervezést, a helyi vizuális és zenei programokat.

Az Önkormányzat a sport területén a sportról szóló 19/2001. (XII. 10.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nyújt támogatást.

A szociális területen a lakosság széles körének érdekében kifejtett szociális és karitatív tevékenységhez nyújt támogatást.
A pályázati eljárásban előnyt élveznek:
 • azok a pályázók, akik vállalják, hogy aktív tevékenységgel, egyben közösségépítő és városszépítő célzattal részt vesznek 2023. évben Körmend városának szépítésére, virágosítására, tisztán tartására meghirdetett eseményeken, programokon. Az Önkormányzat egyenként kíván megállapodni a pályázókkal arról, hogy mely városszépítő tevékenységben számíthat a pályázók részvételére, aktivitására.
   
 • azok a programok, amelyek a kiemelt városi rendezvényeket erősítik, támogatják, valamint azok, amelyek szélesebb körű lakossági érdeklődésre tarthatnak számot.A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó nevét, címét, működési formáját, képviselője nevét és elérhetőségét (amennyiben az előzőektől eltér, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét);
   
 • a pályázó adóazonosító számát;
   
 • nem magánszemély pályázó esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló végzés számát és keltét, valamint a nyilvántartásba vevő szerv megnevezését;
   
 • a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, programok, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, és ezekhez kapcsolódóan a rendelkezésre álló saját és egyéb bevételek megnevezését, nagyságát;
   
 • az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét.
   
 • a pályázati cél, program megvalósításának és finanszírozásának tervezett időbeni ütemezését;
   
 • a pályázó bankszámlaszámát; (amelyre az elnyert támogatási összeg folyósítható);
   
 • a pályázó képviselőjének nyilatkozatát arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása, és az adózásról és a számvitelről szóló jogszabályoknak megfelelően működik;
   
 • a pályázó nyilatkozatát a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján az érintettség és az összeférhetetlenség fennállásáról.
   
 • a pályázó nyilatkozatát a 2011. évi CXCVI. törvény alapján az átlátható szervezetre vonatkozóan előírt jogszabályi körülmények fennállásáról.

Pályázat benyújtása: A pályázatot két példányban kell benyújtani. Pályázatot kizárólag a Pályázati adatlapon lehet benyújtani. (Az adatlap és a hozzákapcsolódó nyilatkozatminták letölthetők a www.kormend.hu honlapról, továbbá papír alapon beszerezhetők a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban a portán, és Szabó Ferenc köztisztviselőnél.)

Pályázati határidő: 2023. március 31. 12.00 óra (Ezen időpontig beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra.)

Pályázat benyújtásának helye: Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) Szabó Ferenc köztisztviselő
A pályázatok benyújthatók postai úton, illetve személyesen is.

Hiánypótlás lehetősége: Hiányosan benyújtott pályázat esetén a kiíró egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra a pályázóknak. A hiánypótlás szükségességéről, és a teljesítésének határidejéről az érintett pályázókat írásban értesíti a kiíró a pályázati határidő lejártát követően.

Elbírálás: A pályázatokat a Kulturális, Sport és Ifjúsági Ügyek Bizottsága és Körmend város Önkormányzata Képviselő-testülete várhatóan a 2023. áprilisi ülésén bírálja el, és dönt a támogatások mértékéről. A döntésről a pályázók írásbeli vagy szóbeli értesítést kapnak a döntést követő 15 napon belül.


További információk a pályázattal kapcsolatban:
 • A pályázatok elbírálása során kizárásra kerül az, aki az előző évben elnyert támogatásáról a „Támogatási szerződésben” meghatározott módon és időben nem számolt el.
   
 • Az Önkormányzat jogosult a már megítélt támogatás összegét módosítani, amennyiben a költségvetése végrehajtása során olyan helyzet áll elő, amely miatt a megítélt támogatás csökkentése szükségeltetik.
   
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles, és mivel a támogatás nem tartozik a törvény 1. számú mellékletében felsorolt adómentes bevételek közé, ezért adóköteles.
   
 • A pályázaton támogatást nyert pályázókkal az Önkormányzat „Támogatási szerződést” köt.
   
 • A támogatást elnyert pályázó a „Támogatási szerződésben” köteles nyilatkozni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 75.§-ában foglaltakról.
   
 • A pályázaton elnyert támogatást a pályázó köteles a pályázatában megjelölt cél, program megvalósítására fordítani, és erről a „Támogatási szerződésben” rögzítésre kerülő módon és határidőn belül elszámolni. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha a döntéshozó ahhoz hozzájárul és a támogatási szerződést a szerződő felek ennek megfelelően módosítják. Amennyiben a pályázó ennek nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett támogatási összeg visszafizetésére köteles.
   
 • A kiíró nem határoz meg a támogatásból el nem számolható költségeket. Az elnyert támogatást a pályázó a pályázatában megjelölt cél vagy program megvalósítása érdekében köteles felhasználni.
   
 • Az Kulturális, Sport és Ifjúsági Ügyek Bizottsága fenntartja magának a jogot, hogy az elnyert támogatási összeg – pályázati célnak megfelelő – felhasználását ellenőrizze.
   
 • A pályázaton elnyerhető támogatás nem visszatérítendő. Az elnyert támogatást a kiíró a „Támogatási szerződésben” foglaltak szerint több részletben folyósítja a pályázónak.
   
 • Támogatás szempontjából a saját forrás mértéke nem releváns, a támogatási intenzitás elérheti a 100 %-ot is.
   
 • Az elnyerhető támogatás mértékének alsó és felső határát a kiíró nem kívánja meghatározni.
   

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Szabó Ferenc köztisztviselőnél kérhető a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban (telefon: 94/592-904; e-mail: szabo.ferenc@kormend.hu)Körmend, 2023. február 22.


 
Dr. Hadnagy Ádám s. k.
elnök,
Kulturális, Sport és Ifjúsági Ügyek Bizottsága


Letölthető dokumentum:


 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-07-24 17:04

Képzési tájékoztató

álláskeresőknekTovább

2024-07-24 10:34

Vágányzári menetrend

a Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalon 2024.08.10.-énTovább

2024-07-24 10:21

Balaton-átevezés, 2024. július 27.

2024-ben is evezd le keresztbe!Tovább

2024-07-24 09:40

PLÁNE! - díj

29 előadás rendezett a MeseboltbanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink