TÁJÉKOZTATÁS SZÜLŐKNEK, KISMAMÁKNAK

A járványügyi készültség elrendelésével a védőnői ellátásban visszatérhet a normál működés a higiénés szabályok betartásával.

- Védőnői családlátogatás végezhető

- A védőnői tanácsadáson való részvétel továbbra is előzetes időpont egyeztetéssel történik
  (tanácsadásra kizárólag egészségesen lehet jönni)


Köszönjük együttműködésüket!
 
Védőnői Szolgálat


 

Védőnők

"Egy nemzet egészségügye döntően a prevenció színvonalától függ, a már megbetegedettek szakszerű orvosi ellátásának szerepe kisebb. A védőnők szakszerű munkája tehát a korszerű egészségügy alapja, nagy arányban rajtuk is múlik hazánk egészségügyi mutatóinak jövőben bekövetkező javulása”.
A védőnő preventív, megelőző feladatokat ellátó, diplomás egészségügyi szakember. Több mint 100 éve jelen van a családok életében. Tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai protokollok szerint végzi.
 A védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás. 
A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára.
A védőnői feladatokat a területi és iskolavédőnők látják el.
 

Területi védőnők

A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyek gondozásán túl köteles a védőnői gondozás lehetőségét felajánlani a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személynek is, akiről tudomást szerez, és ellátása védőnői kompetenciájába tartozik. A területi védőnő nem választható, tevékenységét az önkormányzat által meghatározott körzetben végzi.
A területi védőnő gondozási tevékenységét gondozási terv alapján, azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyasa anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él.

Iskolavédőnők Az iskolavédőnő feladata  a 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátása.Területi védőnői ellátás feladatai
Nővédelem
A gondozás teljessége kiterjedhet az anyán és a csecsemőn túl a család és a gondozási körzet többi nőtagjára, a női életszakaszoknak megfelelően prevenciós célból. Az egészségesebb életmód megvalósulása érdekében a védőnő gondozási tevékenysége során kiemelten foglalkozik:
 • a családtervezéssel kapcsolatosan, segíti a női szerepre, anyaságra való felkészülést,
 • közreműködik a betegségek megelőzésében, az elváltozások korai felismerésében.
Várandós anya gondozása
A nőgyógyászati vizsgálati lelettel rendelkező várandós anyának:
 • Kiállítja és kiadja a várandós anya gondozási könyvét, a leletek és a saját megállapításait rögzíti a várandós gondozási könyvben.
 • Közreműködik a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatok elvégzésében, amelyek keretében az erre vonatkozó rendeletben foglalt vizsgálatokat önállóan végzi.
 • Figyelemmel kíséri a várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát.
 • Tájékoztatja a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról,
 • Felkészíti a szülésre, újszülött fogadására ellátására, kiemelt figyelmet fordít az anyatejes táplálás elősegítésére.
A védőnői gondozás tanácsadáson, családlátogatáson, és közösségi programon valósul meg.

Gyermekágyas gondozása
Segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapottal, és életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban. Feladata a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a problémák megfelelő időben történő felismerése, a családi kötődés támogatása.

Gyermekek gondozása a hatodik életévig
A védőnő a családlátogatásai, védőnői tanácsadásai alkalmával:
 • Tanácsot ad a szoptatás helyes technikájára és a tejelválasztás fokozására. Segítséget nyújt az anyának abban, hogy gyermekét lehetőleg 6 hónapos koráig kizárólag szoptassa, majd később a csecsemő és kisgyermeknek táplálásával kapcsolatos tanácsokat ad.
 • Figyelmet fordít a gyermek testi és pszichoszomatikus fejlődésére, szocializációjára, gondoskodik az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok megtörténtéről, szükség esetén a gyermeket háziorvosához irányítja.
 • Segítséget nyújt az életkornak megfelelő egészséges életmódra nevelésről.
 • Tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról. Szervezi és dokumentálja ezeket.
 • Felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek gondozására-segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális, és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében a harmonikus, családi környezet kialakításában
 • Segítséget nyújt és tanácsot ad , együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel a fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tr. 4§-nak a  pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és családja életviteléhez.
 • A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a házi orvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermeket és családját fokozott gondozásba veszi.
 • Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, és lehetőségekről.
 • Részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában
Óvodában végzendő feladatok
 • ellenőrzi a gyermekek személyi higiénéjét
 • krónikus betegek magatartási zavarokkal küzdők életvitelét segíti
 • egészségnevelési tevékenységet végez
 • kapcsolatot tart a szülőkkel
 • egészségnapokon részt vesz.
Családgondozás
 • segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében, a harmonikus családi környezet kialakításában.
 • soron kívül családlátogatást végez az iskolavédőnő írásbeli kérése alapján.
 • a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása, vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén , a gyermekjóléti szolgálatot, és a házi gyermekorvost értesti,
 • felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, és lehetőségekről.
Iskolavédőnői ellátás feladatai
Az iskola-egészségügyi ellátás az oktatási intézményekben történik, egyeztetett munkaterv alapján.


Az iskolavédőnő feladatai:
 • A tanulók védőnői szűrővizsgálata kétévenként,
 • személyi higiéné ellenőrzése,
 • elsősegély-nyújtás,
 • az orvosi vizsgálatok előkészítése, megszervezése,
 • az orvos tájékoztatása a védőnői szűrés során talált esetleges elváltozásokról,
 • védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése,
 • krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése,
 • testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel,
 • pályaválasztási tanácsadás (pályaválasztás segítése, hogy az egészségügyi problémával, betegséggel küzdők egészségi állapotuknak megfelelő képzésben tudjanak tovább tanulni),
 • közreműködés a középiskolai alkalmassági vizsgálatok során.
 • kapcsolattartás szülőkkel
 • kiemelt feladat az életkornak megfelelő egészségnevelés. Az iskolavédőnő egészségfejlesztő tevékenységét szűrővizsgálatok közben, kiscsoportban, tanórák, tanfolyamok, egészségnapok, és fogadórák alkalmával végzi.

 
Védőnői Szolgálat
Körmend, Dienes L.u.9.
Telefonszám: 94/411 924
E-mail:vedonok@kormend.hu
Rendelkezésre állás munkanapokon: hétfő-csütörtök: 8-1630 óra,
                                       péntek: 8-14 óra
  I. sz. védőnői körzet – Pető Ildikó
 II. sz. védőnői körzet – Simonné Fülöp Erika
III. sz. védőnői körzet  - Horváth Anita Éva
Iskolavédőnői körzet   - Darázsné Pass Ildikó
Ifjúságvédőnői körzet Sziffer Réka (hétfő-péntek: 8-12 óra)

                              


Védőnői körzetek-Utcajegyzék

 
 
 
Önálló védőnői tanácsadási idők:
 
Várandós tanácsadás:
  hétfő kedd szerda csütörtök
Pető Ildikó Tel.:30/3401733 -   - 8-10 óra
Simonné Fülöp Erika
Tel.:30/3401726
- 13-15 óra - -
Horváth Anita Éva
Tel.:30/2596248
13-15 óra - - -
 
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:
  hétfő kedd szerda csütörtök péntek
Pető Ildikó Tel.:30/3401733 - - 8-9 óra 10-12 óra
13-16 óra
13-14 óra
Simonné Fülöp Erika
Tel.:30/3401726
8-10 óra 8-10 óra
15-16 óra
1430-1630   -  -
Horváth Anita Éva
Tel.:30/2596248
15-1630 óra          - 9-10 óra
13-1430  óra
  - 8-10 óra
 
Iskola- és ifjúságvédőnői tanácsadás/elérhetőség az oktatási intézményekben/
Darázsné Pass Ildikó
Tel: 30/3565088
Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
 1-6.o.
kedd 8-10 óra
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola
csütörtök 8-12
Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi B. Tagiskolája
szerda 8-12 óra
Sekulic-Kazi Blanka
Tel: 30/4054247
Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola
 7-8.o.
kedd 10-12 óra
VMSzC Rázsó Imre Technikum
hétfő-szerda-péntek
 8-12 óra
Körmendi Kölcsey F. Gimnázium
csütörtök 8-12 óra
 
 
 


 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2022-08-08 10:42

Jelentkezz tűzoltónak!

felhívásTovább

2022-08-08 10:04

Vágányzári hirdetmény

Szombathely - Szentgotthárd vasútvonalTovább

2022-08-07 10:51

Vasvári Békenap

2022. Augusztus 13.Tovább

2022-08-07 08:10

Városi Televízió műsorajánló

A Pál utcai fiúk a KvártélyházbanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink