Védőnői Szolgálat

Védőnők

"Egy nemzet egészségügye döntően a prevenció színvonalától függ, a már megbetegedettek szakszerű orvosi ellátásának szerepe kisebb. A védőnők szakszerű munkája tehát a korszerű egészségügy alapja, nagy arányban rajtuk is múlik hazánk egészségügyi mutatóinak jövőben bekövetkező javulása”.
A védőnő preventív, megelőző feladatokat ellátó, diplomás egészségügyi szakember. Több mint 100 éve jelen van a családok életében. Tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok és szakmai protokollok szerint végzi.
 A védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás. 
A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára.
A védőnői feladatokat a területi és iskolavédőnők látják el.
 

Területi védőnők

A területi védőnő feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyek gondozásán túl köteles a védőnői gondozás lehetőségét felajánlani a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személynek is, akiről tudomást szerez, és ellátása védőnői kompetenciájába tartozik. A területi védőnő nem választható, tevékenységét az önkormányzat által meghatározott körzetben végzi.
A területi védőnő gondozási tevékenységét gondozási terv alapján, azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyasa anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él.

Iskolavédőnők Az iskolavédőnő feladata  a 6-18 éves korosztály, valamint a 18 év feletti, középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevők megelőző jellegű, az egészségügyi alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátása.Területi védőnői ellátás feladatai
Nővédelem
A gondozás teljessége kiterjedhet az anyán és a csecsemőn túl a család és a gondozási körzet többi nőtagjára, a női életszakaszoknak megfelelően prevenciós célból. Az egészségesebb életmód megvalósulása érdekében a védőnő gondozási tevékenysége során kiemelten foglalkozik:
 • a családtervezéssel kapcsolatosan, segíti a női szerepre, anyaságra való felkészülést,
 • közreműködik a betegségek megelőzésében, az elváltozások korai felismerésében.
Várandós anya gondozása
A nőgyógyászati vizsgálati lelettel rendelkező várandós anyának:
 • Kiállítja és kiadja a várandós anya gondozási könyvét, a leletek és a saját megállapításait rögzíti a várandós gondozási könyvben.
 • Közreműködik a várandós nő egészségi állapotát ellenőrző alapvető vizsgálatok elvégzésében, amelyek keretében az erre vonatkozó rendeletben foglalt vizsgálatokat önállóan végzi.
 • Figyelemmel kíséri a várandós nő szociális, családi és munkahelyi körülményeit, egészségi és pszichés állapotát.
 • Tájékoztatja a várandós nőt a rá vonatkozó jogosultságokról,
 • Felkészíti a szülésre, újszülött fogadására ellátására, kiemelt figyelmet fordít az anyatejes táplálás elősegítésére.
A védőnői gondozás tanácsadáson, családlátogatáson, és közösségi programon valósul meg.

Gyermekágyas gondozása
Segítséget nyújt és tanácsot ad a szülést követő egészségi állapottal, és életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban. Feladata a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a problémák megfelelő időben történő felismerése, a családi kötődés támogatása.

Gyermekek gondozása a hatodik életévig
A védőnő a családlátogatásai, védőnői tanácsadásai alkalmával:
 • Tanácsot ad a szoptatás helyes technikájára és a tejelválasztás fokozására. Segítséget nyújt az anyának abban, hogy gyermekét lehetőleg 6 hónapos koráig kizárólag szoptassa, majd később a csecsemő és kisgyermeknek táplálásával kapcsolatos tanácsokat ad.
 • Figyelmet fordít a gyermek testi és pszichoszomatikus fejlődésére, szocializációjára, gondoskodik az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok megtörténtéről, szükség esetén a gyermeket háziorvosához irányítja.
 • Segítséget nyújt az életkornak megfelelő egészséges életmódra nevelésről.
 • Tájékoztatja a családokat az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról. Szervezi és dokumentálja ezeket.
 • Felkészíti a családot a beteg csecsemő és gyermek gondozására-segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális, és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében a harmonikus, családi környezet kialakításában
 • Segítséget nyújt és tanácsot ad , együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más illetékes szakemberekkel a fogyatékkal élő személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tr. 4§-nak a  pontja szerinti fogyatékossággal élő, valamint magatartási zavarokkal küzdő gyermekek és családja életviteléhez.
 • A gyermek fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a házi orvos, illetve a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztetett gyermeket és családját fokozott gondozásba veszi.
 • Felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, és lehetőségekről.
 • Részt vesz az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában
Óvodában végzendő feladatok
 • ellenőrzi a gyermekek személyi higiénéjét
 • krónikus betegek magatartási zavarokkal küzdők életvitelét segíti
 • egészségnevelési tevékenységet végez
 • kapcsolatot tart a szülőkkel
 • egészségnapokon részt vesz.
Családgondozás
 • segítséget nyújt a gondozott családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség felismerésében, megelőzésében, a harmonikus családi környezet kialakításában.
 • soron kívül családlátogatást végez az iskolavédőnő írásbeli kérése alapján.
 • a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása, vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén , a gyermekjóléti szolgálatot, és a házi gyermekorvost értesti,
 • felvilágosítást ad a családtámogatási formákról, és lehetőségekről.
Iskolavédőnői ellátás feladatai
Az iskola-egészségügyi ellátás az oktatási intézményekben történik, egyeztetett munkaterv alapján.


Az iskolavédőnő feladatai:
 • A tanulók védőnői szűrővizsgálata kétévenként,
 • személyi higiéné ellenőrzése,
 • elsősegély-nyújtás,
 • az orvosi vizsgálatok előkészítése, megszervezése,
 • az orvos tájékoztatása a védőnői szűrés során talált esetleges elváltozásokról,
 • védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése,
 • krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése,
 • testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet, az étkeztetés higiénés ellenőrzésében való részvétel,
 • pályaválasztási tanácsadás (pályaválasztás segítése, hogy az egészségügyi problémával, betegséggel küzdők egészségi állapotuknak megfelelő képzésben tudjanak tovább tanulni),
 • közreműködés a középiskolai alkalmassági vizsgálatok során.
 • kapcsolattartás szülőkkel
 • kiemelt feladat az életkornak megfelelő egészségnevelés. Az iskolavédőnő egészségfejlesztő tevékenységét szűrővizsgálatok közben, kiscsoportban, tanórák, tanfolyamok, egészségnapok, és fogadórák alkalmával végzi.

 
Védőnői Szolgálat
Körmend, Dienes L.u.9.
Telefonszám: 94/411 924
E-mail:vedonok@kormend.hu
Rendelkezésre állás munkanapokon: hétfő-csütörtök: 8-1630 óra,
                                       péntek: 8-14 óra
 

 
I sz. védőnői körzet – Pető Ildikó
II. sz védőnői körzet – Sekulic-Kazi Blanka
III. sz védőnői körzet- Horváth Anita Éva
Iskolavédőnői körzet- Darázsné Pass Ildikó
Ifjúságvédőnői körzet-Helyettesítés- Darázsné Pass Ildikó, Sekulic-Kazi Blanka

                              


Védőnői körzetek-Utcajegyzék

 
 
 
Önálló védőnői tanácsadási idők:
 
Várandós tanácsadás:  

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

I.sz körzet Pető Ildikó Tel.:30/3401733

-

 

-

8-10 óra

II, sz. körzet Sekulic-Kazi Blanka
Tel.:30/3401726

-

13-15 óra

-

-

II. sz. körzet Horváth Anita Éva Tel.:30/2596248

13-15 óra

-

-

-Csecsemő és kisgyermek tanácsadás:  

 

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

I. sz. körzet Pető Ildikó

-

-

8-9 óra

10-12 óra  13-16 óra

13-14 óra

II. sz. körzet  Sekulic-Kazi Blanka

8-10 óra

8-10 óra 15-16 óra

1430-1630

-

-

III. sz. körzet Horváth Anita Éva

15-1630 óra

-

9-10 óra 13-1430 óra

-

8-10 óraIskola- és ifjúságvédőnői tanácsadás/elérhetőség az oktatási intézményekben/  
 

Darázsné Pass Ildikó

Tel.:30/3565088

Helyettesítés
VMSzC Rázsó Imre Technikum
Szakképző-hétfő- 8-9 óra

Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola 1-8.o.
kedd 8-11 óra

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola Somogyi B. Tagiskolája
szerda 8-12 óra

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola
csütörtök 8-12

Sekulic-Kazi Blanka

 

Helyettesítés
VMSzC Rázsó Imre Technikum-
technikum szerda- 8-9 óra

-

-

Helyettesítés
Kölcsey F. Gimnázium
csütörtök 8-9 óra


 


 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2024-07-24 17:04

Képzési tájékoztató

álláskeresőknekTovább

2024-07-24 10:34

Vágányzári menetrend

a Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalon 2024.08.10.-énTovább

2024-07-24 10:21

Balaton-átevezés, 2024. július 27.

2024-ben is evezd le keresztbe!Tovább

2024-07-24 09:40

PLÁNE! - díj

29 előadás rendezett a MeseboltbanTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink