sortáv
előszó1-2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.utószó  1. A RÁKÓCZI ÚTTÓL A VASÚTIG

A középkori Körmend három, egymástól jól elhatárolható részből állt: a Vár; a vizes árokkal és városfallal határolt Belváros; a tőle észak-északnyugati irányban el-terülő Külsőváros.

Erre a hármas tagozódásra utalnak az 1646. évi birtokösszeírással kiegészített 1649. évi házösszeírás megmaradt adatai, valamint az 1667-, 1787,- 1864-ből ránk maradt térképek is.

A Külsővárost a mai Rákóczi út (akkor Nagy utca vagy Hosszú utca) kapcsolta a Belsővároshoz. Amíg a Belsőváros pontosan behatárolható: mivel délen a Rába, a többi oldalon a városárok határolta, addig a Külsőváros kiterjedésére nincs pontos a-datunk. Az említett összeírások a Nagy utcát és a tőle északra elterülő PAJTA-SZERT említik.

A mai Rákóczi út közel 3 kilométer hosszúságban része a 8-as számú orszá-gos főútvonalnak.


Ha Szabadság tér felöl, a Batthyány utcán közeledünk a közlekedési lámpák-kal ellátott Rákóczi úti kereszteződéshez, már messziről szemünkbe tűnik a keresz-teződést lezáró, sárgára festett, a XIX. század elején klasszicista stílusban épült volt KORONA SZÁLLÓ ÉS ÉTTEREM egyemele-tes épülete (11). A szál-ló emeletén 1945-ig színház, bálterem is volt a szállodai szobák mellett. A mai épület e-lődje is jelentős szere-pet játszott Körmend történetében. Az írás-beli emlékek arra utal-nak, hogy Körmenden még a XVIII. században is két megyeház volt. Az előző századok török betörései miatt Vas vármegye is és Somogy-Zala vármegye is Körmenden tartotta megyegyű-


léseit. Kanizsa erős vára 1600-ban török kézre került. Zrínyi Miklós költő és hadvezér - aki jelentős időt töltött Batthyány Ádám főkapitány környezetében –szorgalmazta, hogy Somogy – Zala vármegye építsen külön megyeházat Körmenden. Az 1600-as évek első felében építették fel ennek az épületnek a helyén Somogy-Zala vármegye megyeházát. Zrínyi Miklós ezen i-dőben Somogy-Zala vármegye fő-ispánja és a megyegyűlések elnö-ke volt.

Ma az épület emeletén laká-sok vannak, földszintje keleti ré-szét az Étterem foglalja el, a nyu-gati részén – a valamikori tiszti kaszinó helyén – ESZPRESSZÓT (12) létesítettek.

A Rákóczi út 6. számú ház (13) 1870 körül épült romantikus stílusban. E ház szomszédságában találjuk a SKÁLA-VARIA ÁRUHÁZAT (14). Az Áruház egyik butik részlegében kapott elhelyezést a Ják és Vidéke Takarékszövetkezet Körmendi Kiren-deltsége.

További sétánkhoz térjünk vissza a KORONA Étteremhez, a Rákóczi út és a Hunyadi utca kereszteződéséhez. A kereszteződés egyik fontos útja volt korábban a mai Hunyadi utca, mivel az 1700-as évek elejétől 1978-ig ezen az úton volt megkö-zelíthető Szombathely Szentgotthárd és Zalaegerszeg felöl. A helybeliek ma is Szombathelyi utcának nevezik. A Hegyaljától számított közel 7 kilométer nyílegyenes utat ritkaságszámba menő és ezért védett piramistölgy fasor szegélyezi.

A Hunyadi utca jobb oldalán, a volt hercegi gyümölcsöskert helyén áll a már említett Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet oktatási épülete, amit 1958-ban eredetileg általános iskolának építettek (1).

Három házzal odébb, a 8-as szám udvarán találjuk az 1977-ben átadott Hg. Batthyányné Coreth Máriáról elnevezett 200 férőhelyes Napközi-otthonos Óvoda méhsejt-alakú épületét (2;3). Az Óvoda mögött korszerű és jól ellátott ÉLELMI-SZERBOLT (4) van.

A Hunyadi utca 9-es szám alatt a VÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG szürke épü-


lettömbje (10) áll. A 39-es szám alatt a KÓNYA KÁVÉHÁZAT (9) kereshetjük fel. Néhány házzal o-débb, a XIX. század közepétől itt állomásozó határőr zászlóalj lak-tanyája egy részéből 1971-ben a-lakították ki a VÁROSI TŰZOL-TÓPARANCSNOKSÁGOT (8), másik részéből pedig RUHA-GYÁRAT (7). A ruházati üzem közvetlen szomszédságában van a TÜZÉP Körmendi Telepe (6). A XX. század for-dulójáig ennek a helyén volt Körmend labdarúgó pályája. A TÜZÉP-pel szembeni sarkon találjuk a RAMPA FALATOZÓT (5).

Az aluljáró északi oldalán nyílik a mai Thököly Imre utca. Az 1700-as évekig ez az utca volt a POSTAÚT, vagyis ez vezetett Szombathelyre. Emiatt sokáig ezt az ut-cát hívták Szombathelyi útnak.


A Thököly utca 4-6-os számú házban évtizedeken át működött a Postahivatal. Az 1990-es évek közepén alakították ki itt a MATÁV Rt. Távíró- és Távbeszélő Köz-pontját (15). Az utca baloldalán – a Rákóczi útra nyíló bejárattal BOLT (20) van.

Már az aluljárónál szemünkbe ötlik a Thököly utca 19. szám alatti EVANGÉLIKUS TEMPLOM (19) neogótikus tornya. Az evangé-likus egyházközség irattárában fellelhető kora-beli iratok tanúsága szerint Körmendnek már az 1570-es évek előtt is volt evangélikus lelkésze. Körmend földesura az elsők között tért át előbb evangélikus, majd később református vallásra jobbágyaival együtt. Csak a németajkúak ma-radtak hívek az evangélikus egyházhoz. 1590 után – jó ideig – csak református lelkészt talá-lunk Körmenden. Batthyány Boldizsár unokája: Batthyány Ádám 1630-ban (Bécsben) visszatért a római katolikus vallásra, és

1634-től megpróbálta kiűzni birtokairól az összes protestáns lelkészt. Ettől kezdve megszűnt Körmenden a protestánsok szabad vallásgyakorlata. A mintegy 150 éves i-dőszak alatt az evangélikus hívők a Kőszeg alatti nemescsói gyülekezet temp-lomába jártak.

1781-ben II. József császár kiadta Türelmi Rendeletét. Ennek hatására 1783-ban gyülekezetet alapítottak Körmenden. A gyülekezet mindjárt lekészt is hívott CANCRINY ANDRÁS személyében, akit 1783 december 7 –én Perlaky Gáspár püs-pök jelenlétében iktattak be hivatalába. Az új lelkész német és magyar nyelven mondta el székfoglaló beszédét. Az istentiszteletek nyelve kezdetben magyar és né-met volt. 1888-tól már csak a sátoros ünnepek első napjának reggelén tartottak né-met nyelvű istentiszteletet, 1900-ban pedig teljesen beszüntették. (Sátoros ünnepe-ken a három fő ünnepet kell érteni: a karácsonyi, a húsvéti és a pünkösdi ünnepe-ket).


A gyülekezet első templomát a Türelmi Rendeletben megszabott feltételeknek megfelelően a mai lelkészlakás udvarának végén építették fel, és 1785. október 10-én szentelte fel KÁRÁSZ ÁDÁM kőszegi lelkész, esperes. Ezt a templomot 100 év múlva lebontották, de egyúttal hozzákezdtek a jelenlegi templom felépítéséhez. Az új templomot 1888. július 22-én szentelte fel KARSAY SÁNDOR püspök. A gyermeket megáldó Jézust ábrázoló oltárképet VÁGÓ PÁL festette, orgonáját a szombathelyi BENCZ GYÖRGY állította fel 1893-ban, melyet 1929-ben ANGSTER JÓZSEF pécsi orgonakészítő újított fel. Ennek az orgonának teljes felújítását és koncertorgonává való bővítését LEHOTKA GÁBOR orgonaművész szakmai tanácsai alapján AL-BERT MIKLÓS győri orgonaépí-tő mester végezte el. A felújított orgonát 1995. december 24-én este szólaltatta meg ZÜGN TA-MÁS lelkész, esperes.

A Thököly utca 29-es szám alatt találjuk az 1974-ben átadott SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLÁT ÉS KOLLÉGIUMOT (18). 2001 szeptemberétől ebben az iskolában működik a középiskolai kollégium is.

Az iskola előtt áll SZEMEREKI TERÉZ 1979-ben felállított pirogránit tér-plasztikája.

A 31-es szám alatt áll az OLCSAI KISS ZOLTÁN nevét viselő általános iskola. Ez az épület adott helyet 1966-tól 1979-ig a Kölcsey Ferenc Gimnázium és Szakkö-zépiskolának (17).


A Thököly-, a Vasútmellék-, a Kossuth- és a Bercsényi utcák által határolt ré-szen találjuk a HŐSÖK TERÉT (16), ahol Kisfaludi Stróbl Zsigmond készítette el-ső világháborús emlékmű áll, melyet 1927. október 2-án lepleztek le. Az emlékmű felső részén 242, az I. világháborúban hősi halált halt körmendi lakos nevét találjuk. A szobor felállítását Körmend iparossága szorgalmazta. Közadakozásból gyűjtötték össze a szobor elkészítéséhez és felállításához szükséges 20 ezer arany-pengőt. Az emlékművet a II. világháborút követően többször elmozdították eredeti helyéről. Je-lenlegi helyére 1990-ben került, amikor talapzatát megemelték és kiegészítették a II. világháború harcterein, a koncentrációs táborokban és a bombázások során hősi ha-lált halt körmendiek nevével. Most 328 név található a táblákon.

1. A Vasútmellék és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél, a Hősök tere mögött találjuk az AUTÓBUSZ PÁLYAUDVART (25). Vele szemben a MALMOT (27) és a VASÚTI FELÜLJÁRÓT (26) pillanthatjuk meg.7. A Rákóczi úttól a Vasútig 67

A Somogyi Béla Általános Iskola mögötti telken találjuk meg a közel 13 millió forintos költséggel -1978-ban- elkészített SPORTCSARNOKOT (24), mely-hez Körmend lakossága 4 millió forint társadalmi munkával járult hozzá. A Sportcsarnokban a já-téktér mellett uszodát is találunk. Ez a Sportcsarnok ad helyet jelenleg is - átadása óta - a Nem-zeti Bajnokság élvonalába tarto-zó, nemzetközileg is elismert kosárlabda csapatnak. A Sportcsarnok bejáratával szemben öreg ház áll. 1888-ig – az új zsinagóga átadásáig – itt volt a Körmend és környéke zsidóságának a zsinagógája. Ma lakóház.

A Kossuth Lajos utca 26. számú házat azért érdemes szemügyre venni, mivel ebben a házban működik Körmend egyik figyelemre méltó szociális intézménye, az ÖREGEK SZOCIÁLIS OTTHONA


(23). A jelenlegi intézményt három szakaszban épí-tették fel. 1975-ben 6 lakás, 1981-ben 16 lakás, 1988-ban 21 la-kás készült el. A 43 lakás 49 idős, egyedülálló em-bernek, magára maradt idős házaspárnak biztosít férőhelyet, teljes ellátást, állandó orvosi felügye-letet, kulturális és egyéb programokat (pl. kirán-dulások). A bennlakókon kívül 114 fő járni tudó idős embernek nyújt nappali szociális ellátást, házi gondozásban 118 főt, szociális étkezte-tésben 297 főt részesítenek. Az Otthon megé-pítésénél Körmend lakossága jelentős társadal-mi munkával segédkezett.A 17-es szám alatt áll a REFORMÁTUS TEMPLOM (28). A körmendi reformá-tus egyházközség az 1500-as évek második felében alakult. Mivel az akkori kegyúr is áttért az új vallásra, természetszerűleg az általa fenntartott addigi katolikus temp-lom lett az új felekezet temploma. A gyülekezet virágzása az 1630-as évek közepéig tartott. Ez alatt az idő alatt több zsinatot tartottak a körmendi templomban, és több püspököt itt választottak meg. A források szerint 1671-ig volt a református egyház birtokában a katolikus templom.

Új templom építésére csak az 1781. évi Türelmi Rendelet megjelenése után gondolhattak. 1783. június 5-én kaptak engedélyt torony és harang nélküli templom építésére, mely-nek sem ajtajai, sem ablakai nem nyílhattak az ut-cára.

A templom késő-barokk stílusban épült. 1786. szeptember 16-án szentelték fel. A torony 1824-ben épült. A gyülekezet ekkor szerzett harangot is. Or-gonáját 1901-ben ANGSTER JÓZSEF pécsi orgo-nakészítő építette 12 változattal, 498 síppal.

Köztudott, hogy a református templomok bel-seje fehérre meszelt. Magyarországon jelenleg (leg-jobb tudomásunk szerint) két festett református templom van, mégpedig az első a debreceni Kossuth Lajos utcai, a második a körmendi – szintén Kossuth utcai – re-formátus templom. A debreceni református templomot az 1930-as évek közepén, a körmendit 1948 őszén festette ki HARANGHY JENŐ festőművész-tanár. A bu-dapesti Mátyás-pince és a Béke Szálló festője Körmenden is maradandót alkotott. A templombelső falára két nagy alakú bibliai tárgyú freskót és a Miatyánk hat kérését festette a művész.


HARANGHY JENŐ festőművész-tanár 1894. augusztus 1-én Debrecenben szüle-tett. Több éves kül- és belföldi tanulmány után az Iparművészeti Főiskola tanára lett. Tevé-kenysége kiterjedt az iparművészetre, a grafikára, könyvek illusztrálására. Bélyegeket, üveg-ablakokat, mozaikokat tervezett. Freskóit, seccoit késő szecessziós stílusban készítette erő-sen kontúros módon. A két világháború között több gyűjteményes kiállítása volt részben kül-földön, részben itthon. Legjelentősebb munkái közül – a felsoroltakon kívül – a Szondy Sö-röző és a debreceni krematórium részére készítettek említhetők meg. 1951. július 7-én Bu-dapesten halt meg.

A 2/8. számú házban a HUN-GÁRIA BIZTOSÍTÓ Rt. Körmendi fiókját (22); a 2/2-ben az ÁFÉSZ KÖNYVESBOLTJÁT (21) találjuk.

A Kossuth és Deák Ferenc utca által határolt tömb Rákóczi út felöli részét VIRÁGÜZLET, BUTIKOK, a

32. szám alatt a KÖRMEND ÉS

VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKE-ZET (29), és a HUNOR DRINK-BÁR foglalja el.

A Drinkbár mellett fordulhatunk be a Deák Ferenc utcába, amit a régi körmendiek „Vasúti útcának” ne-veznek, mivel az utca végét a VASÚTÁLLOMÁS (32) zárja le.
A Deák és a Bercsényi utca sarkán áll a RÁBA SZÁL-LÓ (31), az Állomással szem-ben pedig egy ÖNKISZOLGÁ-LÓ BOLT (33).

A Bercsényi utca 32-es szám alatt működött a LÁDAGYÁR, melynek korábbi tulajdonosa a FRIM CSALÁD volt. A család egyik tagjáról külön is meg kell emlékez-

ni, mivel a magyar oktatásügy terén elévülhetetlen érdemei vannak. A Deák Ferenc utca elején, a szülőháza helyén épült lakóépület falán elhelyezett emléktábla hívja fel

a figyelmet FRIM JAKAB életművére.

FRIM JAKAB 1852. május 1-jén Körmenden született. Elemi iskolába Körmenden, gimnáziumba Nagykanizsára járt. Figyelme már 14 éves korában a fogyatékosok felé fordult egy körmendi gyerek kapcsán, akin mindenképpen segíteni akart. Ekkor határozta el, hogy életét a szerencsétlen emberek segítésének szenteli. Képesítés nélkül a horvátországi Varasdon lett tanító, majd később Körmenden, Szentpéterfán és Sárváron tanított. 1874-ben Budapesten szerezte meg a tanítói oklevelet. Két tanára támogatásával Trefort Ágoston mi-niszter európai tanulmányútra küldte, hogy a német, holland, francia, orosz, cseh gyógy-intézetekben tanulmányozza a fogyatékosokkal való törődést, és tegyen javaslatot hasonló magyar intézmény megszervezésére. 1875. november 1-én nyitja meg Rákospalotán a MUNKA elnevezésű gyógyintézetét, melynek szakmai vezetője lett. 1877-ben megvált az intézettől, és saját költségén, alapítványokból, valamint a Frim magánvagyonból önálló in-tézetet szervezett Budán. 1876-ban a philadelphiai egyetem tudományok doktora címmel, 1879-ben a párizsi világ-kiállításon pedig aranyéremmel tüntették ki. Egész életét a gyógy-pedagógia megalapozásának szentelte. 1919. április 29-én halt meg Budapesten.

A Thököly utcát a Bercsényi és az Arany János, valamint a Vasútmellék utcák kötik össze a Mátyás király utcával. Az Arany János utca 8-as szám alatt található a MONET Motel és Sö-röző komfortos szobákkal, zárt parkolóval.

A Mátyás király utcát a vas-útvonal két részre osztja. Az északi irányba futó rész Körmend egyik gyárnegyedére vezet el bennünket melyről a következő fejezetben írok. A déli irányú része a Rá-kóczi útra, illetve annak folytatására: a IV. Béla király útra nyílik.A Mátyás király utca déli részének közepe táján, a 25 - ös számú ház a TEKE VENDÉGLŐ és PANZIÓ (38).

Az Arany János és a Mátyás király utca sarkán, a 18-as szám a-latt találjuk Körmend második leg-régebbi Óvodáját a II. számú NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁT és BÖLCSŐDÉT (36).

Az Óvodával átellenes sarkon, a Dózsa György utca sarkán ÖN-KISZOLGÁLÓ ÉLELMISZERBOLTOT ( 39) van, amelyik vasárnap is fogadja a vá-sárlókat. A szemközti sarkon nyitották meg az ELIXIR PATIKÁT (40).

A Deák Ferenc és a Mátyás király utcák által közrefogott tömb Rákóczi út felöli részén BUTIKOKAT, FOGORVOSI RENDELŐT, IRODÁKAT, a DIVODENT fogtech-nikai laboratóriumot (34), a PICCOLÓ ESZPRESSZÓT (35), AUTÓSBOLTOT (35) találunk. A Bercsényi-, a Honvéd- és a Kis utcák által határolt városrészen található Körmend VÍZTORNYA (37). A Munkácsy Mihály és a Rákóczi út sarkán ÖNKI-SZOLGÁLÓ ÁBC (41) várja vásárlóit.


A Munkácsy Mihály utca legjelentősebb építménye a Dr. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET (42), melyről részlete-sebben a következő fejezetben írok.

VI. számú térkép


7. A Rákóczi úttól a Vasútig 73

JELMAGYARÁZAT1. SZAKKÖZÉPISKOLA 8. TŰZOLTÓSÁG

BERUFSSCHULE (D) FEUERWEHR

TRAINING COLLEGE (GB) FIRE-STATION

SCUOLA D’ MEDIA PROFESSIONALE (I) VIGILI DEL FUOCO

OPPIKOULU (FIN) PALOKUNTA

SREDNJA STROKOVNA ŠOLA (SLO) GASILSTVO

FAKMEZLERNEJO (ESPERANTO) FAJROBRIGADO

SZKOŁA ŒREDNIA STRAŻ POŻARNA

2-3. ÓVODA 9. KÓNYA KÁVÉHÁZ

KINDERGARTEN CAFÉ

NURSERY CA’FÉ

ASILO INFANTILE CAFFÉ

LASTENTARHA KAHVILA

OTROSKI VRTEC KAVARNA

INFANĜARDENO KAFEJO

PRZEDSZKOŁE KAWIARNA

4. ÉLELMISZERBOLT 10. RENDŐRKAPITÁNYSÁG

LEBENSMITTELGESCHÄFT POLIZEIDIREKTION

FOOD STORE POLICE HEADQUARTERS

NEGOZIO DI ALIMENTARI COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICU-

ELINTARVIKEMYYMÄLÄ REZZA

TRGOVINA Z ŽIVILI POLIISIASEMA

NUTRAĴBUTIKO POLICIJSKA POSTAJA

SKLEP SPOŻYWCZY POLICEJO

5. RAMPA BOROZÓ KOMISARIAT POLICJI

WEINSTUBE 11. KORONA ÉTTEREM

WINE-HOUSE RESTAURANT

MESCITA RESTAURANT

VIINITUPA RISTORANTE

VINOTOČ RAVINTOLA

VINVENDEJO RESTAVRACIJA

WINIARNIA RESTORACIO

6. TÜZÉP RESTAURACJA

BRENNSTOFFLAGER 12. ESZPRESSZÓ

FUEL SUPPLY ESPRESSO

TRANSPORTO DI COMBUSTIBILE ESPRESSO

LÄMMITYSAINEEN KULJETUS BAR

OVELTA OVELLE KAHVILA

TRGOVINA Z MEŠANIM GRADBENIM BIFE

MATERIALOM ESPRESO

BRULMATERIALO KAJ KAWIARNIA

MATERIAŁY OPAŁOWE

7. RUHAIPARI VÁLLALAT 13. LAKÓHÁZ A XIX. SZÁZADBÓL

BEKLEIDUNGSFABRIK WOHNHAUS

CLOTHES-FACTORY DWELLING-HOUSE

ABITIFICO FABRICA DI CONFEZIONE ABITAZIONE

PUKUTEHDAS ASUINTALO

TEKSTILNO PODJETJE STANIVANJSKA HIŠA

VESTOINDUSTRIA ENTREPRENO LOĜDOMO

ZAKŁAD DZIEWIARSKI DOM MIESZKALNY

1. Séta Körmenden

14. SKÁLA-VARIA ÁRUHÁZ 20. ÉLELMISZERBOLT

WARENHAUS LEBENSMITTELGESCHÄFT

GENERAL STORE FOOD STORE

MAGAZZINO NEGOZIO DI ALIMENTARI

TAVARATALO ELINTARVIKEMYYMÄLÄ

BLAGOVNICA TRGOVINA Z ŽIVILI

MAGAZENO NUTRAĴBUTIKO

DOM TOWAROWY SKLEP SPOŻYWCZY

15. POSTA (RÉGI) 21. KÖNYVESBOLT

POSTAMT – ALT - BUCHHANDLUNG

POSTOFFICE – OLD - BOOKSHOP

POSTA – VECCHIA LIBRERIA

POSTIASEMA – VANHA KIRJAKAUPPA

STARA POŠTA KNJIGARNA

POŜTOFICEJO – MALNOVA LIBROVENDEJO

URZĽD POCZTOWY – STARY KSIĘGARNIA

16. HŐSÖK TERE 22. HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ

HELDENPLATZ VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT

HERICAL SQUARE INSURANCE COMPANY

PIAZZA DEGLI EROI CASSA DI ASSICURAZIONI

SANKARIEN AUKIO VAKUUTUSYHTIÖ

TRG HEROJEV ZAVAROVALNICA

PLACO DE HEROOJ ASEKURA ASOCIO DE HUNGARIO PLAC BOHATERÓW ZAKŁAD UBEZPIECZENIOWY

17. OLCSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 23. ÖREGEK SZOCIÁLIS OTTHONA

GRUNDSCHULE ALTERSHEIM

COMPREHENSIVE SCHOOL OLD PEOPLE’S HOME / HOUSE

SCUOLA ELEMENTARE OSPIZIO DEGLI VECCHI

PERUSKOULU VANHAINKOTI

OSNOVNA ŠOLA DOM ZA OSTARELE

BAZLERNEJO HEJMO DE PENSIULOJ

SZKOŁA PODSTAWOWA KLUB STARCŎW

18. SOMOGYI B. ÁLTALÁSOS ISKOLA 24. SPORTCSARNOK

GRUNDSCHULE SPORTHALLE

COMPREHENSIVE SCHOOL SPORTS HALL

SCUOLA ELEMENTARE PALESTRA

PERUSKOULU URHEILUHALLI

OSNOVNA ŠOLA ŠPORTNA DVORANA

BAZLERNEJO SPORTHALO

SZKOŁA PODSTAWOWA HALA SPORTOWA

19. EVANGÉLIKUS TEMPLOM – 1783 25. AUTÓBUSZ PÁLYAUDVAR

EVANGELISCHE KIRCHE AUTOBUSSTATION

LUTHERAN CHURCH BUS TERMINAL / BUS STATION

CHIESA EVANGELICA STAZIONE DEGLI AUTOBUS

LUTERILAINEN KIRKKO LINJA-AUTOASEMA

EVANGELIČANSKA CERKEV AUTOBUSNA POSTAJA

LUTERANA PREĜEJO STACIDOMO DE AUTOBUSOJ

KOŒCIÓL EWANGELICKI DWORZEC AUTOBUSOWY

7. A Rákóczi úttól a Vasútig 75

26. VASÚTI FELÜLJÁRÓ 32. VASÚTÁLLOMÁS

BAHNÜBERFÜHRUNG BAHNHOF

PASSENGER BRIDGE RAIWAY STATION

SOPRAPASSAGGIO STAZIONE FERROVIARIA

RAUTATIEYLIKÄYTÄVÄ RAUTATIEASEMA

ŽELEZNISKI NADVOZ ŽELEZNIŠKA POSTAJA

FERVOJA SUPRA TRAIREJO FEROVOJSTACIO

PRZEJSĆIE NAD KOLEJĽ STACJA KOLEJOWA

27. MALOM 33. ÉLELMISZERBOLT

MÜHLE LEBENSMITTELGESCHÄFT

MILL FOOD STORE

MULINO NEGOZIO DI ALIMENTARI

MYLLY ELINTARVIKEMYYMÄLÄ

MLIN TRGOVINA Z ŽIVILI

MUELEJO NUTRAĴBUTIKO

MŁYN SKLEP SPOŻYWCZY

28. REFORMÁTUS TEMPLOM – 1786 34. FOGÁSZATI RENDELŐ

REFORMIERTE KIRCHE ZAHNARZT

REFORMED CHURCH DENTAL SURGERY

CHIESA CALVINISTA GABINETTO DENTISTICO

REFORMOITU KIRKKO HAMMASLÄÄKÄRIN

KALVINISTIČNA CERKEV VASTAANOTTOHUONET

KALVINANA PREĜEJO ZOBNA AMBULANTA

KOŒCIÓŁ KALWIŃSKI KABINETO DE DENTKURACISTO

AMBULANCJA STOMATOLOGICZNA

29. KÖRMENDI TAKARÉKSZÖVETKEZET 35. PIKKOLO PRESSZÓ

SPARKASSE ESPRESSO

SAVINGS-BANK ESPRESO

BANCA DI RISPARMIO BAR

SÄÄSTÖPANKKI KAHVILA

HRANILNICA BIFE

SPARKASO ESPRESO

KASA OSZCZĘDNOŒCIOWA KAWIARNA

30. HUNOR DRINKBÁR 36. BÖLCSŐDE ÉS ÓVODA

BAR KINDERKRIPPE UND KINDERGARTEN BAR NURSERY AND KINDERGARTEN

BAR ASILO INFANTILE

BAARI LASTENSEIMI JA LASTENTARHA

DRINKBAR OTROŠKI VRTEC IN JASLICE

DRINKBAR SUĈINFANVARTEJO KAJ

DRINKBAR INFANĜARDENO

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE

31. RÁBA SZÁLLÓ 37. VÍZTORONY

HOTEL WASSERTURM

HOTEL WA’TER TOWER

ALBERGO SERBATOIO D’ACQUA

HOTELLI VESITORNI

HOTEL VODOVODNI REZERVOAR

HOTELO AKVOTURO

HOTEL WIEŻA CIŒNIEŃ2.76 Séta Körmenden

38. TEKE VENDÉGLŐ ÉS PANZIÓ APTEEKKI

RESTAURANT UND PENSION LEKARNA

RESTAURANT AND BOARDING-HOUS APOTEKO

RISTORANTE E PENSIONE APTEKA

RAVINTOLA JA TÄYSIHOITOLA 41. ÉLELMISZERBOLT

RESTAVRACIA IN MOTEL LEBENSMITTELGESCHÄFT

RESTORACIO KAJ PANSIO FOOD STORES

RESTAURACJA I PENSJONAT NEGOZIO DI ALIMENTARI

39. ÉLELMISZERBOLT ELINTARVIKEMYYMÄLÄ

LEBENSMITTELGESCHÄFT TRGOVINA Z ŽIVILI

FOOD STORES NUTRAĴBUTIKO

NEGOZIO DI ALIMENTARI SKLEP SPOŻYWCZY

ELINTARVIKEMYYMÄLÄ 42. KÓRHÁZ

TRGOVINA Z ŽIVILI KRANKENHAUS

NUTRAĴBUTIKO HOSPITAL

SKLEP SPOŻYWCZY OSPEDALE

40. GYÓGYSZETÁR SAIRAALA

APHOTEKE BOLNIŠNICA

PHARMACY HOSPITALO

FARMACIA SZPITAL