sortáv

A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanításáról

droszler | 2014. január 24 09:59:41 | körmendi hírek |
KÖZLEMÉNY
A Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet betéteseinek kártalanításáról
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-13/2014. sz. határozatában a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 9900 Körmend, Rákóczi u. 32.) tevékenységi engedélyét visszavonta. Ennek következtében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján az OBA 2014. január 24-én megkezdi és 20 munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését.

Kártalanítási összeg
Az említett törvény alapján az OBA a névre szóló betét- és 2014. január 23-ig számított kamatköveteléseket személyenként legfeljebb 100 000 eurónak megfelelõ 30.346.000 forintösszegig fizeti ki. Az átváltás a 2014. január 23-i MNB devizaárfolyamon történik.

A kártalanítási igényt nem kell bejelenteni! A kifizetés alapját a Takarékszövetkezet nyilvántartásában lévõ személyes adatok (név, lakcím stb.), valamint a betét(ek)re vonatkozó adatok jelentik.

Kifizetési elszámolás

Az OBA a kártalanítás összegérõl minden esetben részletes kifizetési elszámolást készít, melyet a betét tulajdonosa részére tértivevényes levélben küld meg a Takarékszövetkezet adatállományában található állandó lakcímére, cégek esetén székhelyére.

Kifizetés módjai

Magánszemélyek részére

- 1 millió forint kártalanítási összegig postai kifizetési utalvánnyal, kézbesítõ útján.

- 1 és 5 millió forint kártalanítási összeg között OBA Betétbiztosítási kártyával. A kártya kizárólag a kártalanítás összegének felvételére alkalmas, vásárlásra nem! A betétes postai úton kapja meg elõbb a kártya használatához szükséges PIN-kódot, majd a kártyát tartalmazó levelet, végül a kifizetési elszámolást. A kártyát tartalmazó levélben a kártyahasználathoz szükséges minden tudnivaló szerepel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kártya használatához mind a három fenti levél (PIN-kód, kártya, kifizetési elszámolás) átvétele szükséges! A kártyával felveheti az összeget az OTP Bank bankjegykiadó automatáinál (napi limit maximálisan 800 ezer forint), vagy egy összegben az OTP és a posta fiókjaiban. Ez utóbbi esetben két nappal korábban jeleznie szükséges az OTP, illetve az adott postafiók által megjelölt, nagyösszegû készpénzfelvételnek minõsülõ felvétel szándékát.

- 5 millió forintot meghaladó összegû kártalanítás felvétele, illetve az arról való rendelkezés személyesen a kijelölt hitelintézeti fiókban történik. Az OBA a kifizetési elszámoláshoz mellékelt levélben részletesen tájékoztatja a betét tulajdonosát a kártalanítási összeg felvételével kapcsolatos tennivalókról, valamint a kifizetést teljesítõ hitelintézeti fiókról. Készpénzbiztonsági okokból javasoljuk, hogy a kártalanítási összeget az adott fiókban helyezze el, vagy utalja át bármely magyarországi hitelintézetnél vezetett folyószámlára.
Nyomatékosan felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy nagy összegû készpénz tartása biztonsági kockázatot jelenthet, ezért körültekintõen járjanak el!

Jogi személyek részére

Összeghatártól függetlenül a jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, egyéb szervezetek és az egyéni vállalkozók – a kifizetési elszámolás és a tájékoztató postai átvételét követõen – a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnél bejelentett módon férhetnek hozzá a kártalanításhoz, a kifizetési elszámolásban megjelölt takarékszövetkezeti fiók felkeresése után.
Ha a betét tulajdonosa, aki a kártalanításra jogosult személy, idõközben elhalálozott és azt az örökösök a Takarékszövetkezetnél még nem jelentették be, egyeztetés céljából hívják fel az OBA 06 (40) 918-918-as helyi tarifájú ügyfélszolgálati telefonszámát. Gyámhatósági betét esetén kérjük, hogy a gyám/gondnok szintén hívja a fenti telefonszámot.

A kártalanítás során nem kerül kifizetésre a lejárt tartozás miatt a Takarékszövetkezet által beszámított összeg, továbbá az MNB hivatkozott végzésének kiadása elõtt zárolt betét.

A kártalanításokra is vonatkoznak a hatályos adójogszabályok, így a kifizetésre kerülõ kamat után az OBA kamatadót és egészségügyi hozzájárulást köteles levonni.

A 30.346.000 forintot meghaladó vagy az OBA által nem biztosított (lásd Hpt. 213. §) betétkövetelésre vonatkozóan hitelezõi igénybejelentést lehet tenni a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft.-nél (tájékoztatás: http://www.hitelintezeti-felszamolo.hu; telefon: 06 (1) 321-0116).

További információ az OBA ( http://www.oba.hu ), valamint a Takarékszövetkezet honlapján ( http://www.tkszkormend.hu/ ) található, valamint a 06 (40) 918-918-as OBA ügyfélszolgálati telefonszámon és a Takarékszövetkezet fiókjaiban kérhetõ.

Országos Betétbiztosítási Alap

Budapest, 2014. január 24.