HASZNOS INFORMÁCIÓK / Civiltár / Körmendi Evangélikus Nőegylet

Közösség neve: Körmendi Evangélikus Nőegylet
Székhely: Körmend
Cím: Körmend, Árpád u.2.
Telefon: 06(94)410-474
Fax: 06(94)410-474
Elnök: ORBÁN GYULÁNÉ
Ügyintéző: TÓTH CSABÁNÉ AGG VALÉRIA TITKÁR
Tevékenységi kör: kultúra, karitatív
Célkitűzés: Az Evangélikus Nőegylet a körmendi Evangélikus Egyházközség keretében működő, az Egyházközség szolgálatát segítő öntevékeny szerveződés. Tevékenységi köre: - rendezvények szervezése és lebonyolítása - idősek és betegek látogatása - karácsonykor gyermekek ajándékozása - ruhaakciók szervezése, bonyolítása - templomi oltárterítők rendben tartása - templom takarítása és virággal való díszítése - vallásos estek szervezése Jelenlegi elnökét Orbán Gyulánét (szül.:Novák Ildikó) 1999-ben választotta meg a Nőegylet és került sor ünnepélyes keretek között szolgálatba és tisztségébe való beiktatására.
Történet: A keresztény gyülekezet Krisztustól kapott küldetését akkor teljesíti, ha aktívan jelen van, részt vesz környezetének életében. A körmendi evangélikus gyülekezet sem fordult el sohasem attól a társadalomtól, amelybe beleépülve hirdette és élte meg hitének jellegzetességeit. Egyrészt saját kebelén belül hozott létre öntevékeny szerveződéseket, másrészt mindig igyekezett bekapcsolódni Körmend társadalmi és kulturális vérkeringésébe. Az öntevékeny szerveződések között elsősorban a Nőegylet munkáját kell megemlíteni, mely először a városban, majd pedig a filiákban is egyre terebélyesedő aktivitást vállalt. A körmendi nőegylet megalakulásának pontos idejét nem ismerjük, annyit azonban tudunk, hogy alapítója és hosszú ideig elnöke Turcsányi Andorné volt. A templom építésekor (1888) az egyletnek már olyan anyagi bázisa volt, hogy szinte a teljes templomi berendezés létrehozását finanszírozni tudta. Az 1903-ban leltár szerint a nőegylet ajándéka az orgona; a vas-harangállvány, az oltárépítmény, egy akkoriban még meglévő fa-keresztelőkút, a szőnyegek és a toronyóra. 1896-ban a püspökség a nőegyletek alakítására vonatkozó felhívását és alapszabályát itt már egy kiválóan működő és kb. 2 évtizedes múltra visszatekintő szervezet tagjai vették kézhez. Az egylet, bár mindig gondolt akcióival a gyülekezeti eszköztár gyarapítására is, egyik legfontosabb működési területét karitatív vonalon találta meg. Rendszeresen tartottak ruhaakciókat szegény gyermekek támogatására. E célból minden évben nagyszabású ajándékozást rendeztek karácsonyfa-ünnepély keretében. A nőegylet tagjai hetenként látogatták a gyülekezet betegeit, öregjeit és ezzel egy olyan diakóniai struktórát működtettek a gyakorlatban, mely mintegy száz évvel később is a modern pasztorális szolgálat egyik elérendő célkitűzése. 1913-ban már 4 nőegylet működik az egyházközség területén: Körmenden, Nádasdon, Szarvaskenden és Hegyháthodászban. Körmenden 1927-ben választották meg elnöknek Lukáts Árpádnét. Az első világháború alatt a nőegylet tagjai az itthon maradott hívők lelki gondozására l2 vallásos estélyt szerveztek. a harctéren szolgató katonákkal pedig állandóan tartották a kapcsolatot, rendszeresen küldtek nekik vallásos iratokat, karácsonyi, húsvéti, pünkösdi üzeneteket és egyéb csomagokat. 1925-ben az egylet zongorát szerzett, az oltári gyertyákat villanyvilágításra alakíttatta. Ekkor már volt Körmenden külön Leányegy1et is, melynek tagjai templomi ünnepélyeken szavalatokkal, zeneszerszámokkal szolgáltak. Lényegében azonban a nő- és leányegylet egymással szoros közösségben működött. Iskolatámogató tevékenységükhöz tartozott a szegény gyermekek felruházása mellett a rászorultak tanszerekkel való ellátása is. Támogatták a Körmendről indult ,,Harangszó'' c. újságot, a soproni Teológus Otthont. 1927-ben már hetente kétszer látogatták a betegeket. Kórházban éppúgy, mint otthon. Kézimunkavásárokat és süteménymegváltásos teadélutánokat, szeretetvendégségeket szerveztek tőkéjük gyarapítására. 1931-ben akciót szervez a nőegylet 10-12 szegény sorsú tanuló állandó étkeztetésére. A presbitérium tagjai Zimmermann Artúr közjegyző javaslatára mindannyian egy-egy iskolás gyermek rendszeres étkeztetését vállalták. A fiatalabbaknak Somogyi Béláné kézimunkát oktat, vásárokat rendeznek karitatív céllal. A tagok rendszeresen köröztek a gyülekezetben gyűjtőíveket más egyházközségek (pl. a barlahidai templomépítés), vagy a Gusztáv Adolf Gyámintézet javára. Állandó rendben tartották a templomkertet - előbb pénzért fogadtak valakit, később saját maguk dolgoztak. Az ifjúsági egyesülettel együtt általában évente egy hangversenyt rendeztek a szegények megsegítésére. A nőegylet minden szerdán tartotta rendszeres összejövetelét a konventház tanácstermében, melyen Zongor esperes minden alkalommal rövid igemagyarázatot tartott, utána a jelenlévők kézimunkáztak, beszélgettek, vagy szervezték a következő rendezvényt. Általában 15-20-an jöttek össze. Az egylet vagyona 1933-ban már 63360 pengő volt. A lányok és asszonyok ezen aktivitását látva rendszeresen segítette munkájukat gróf Sigray Antalné, Batthyány Strattmann László herceg, a vármegyei Takarékpénztár és a Hangya Fogyasztási Szövetkezet is. A háború alatt sem szünetelt a nőegyletek szokásos karitatív munkája, tovább folyt a szegények karácsonyi, húsvéti és évközbeni megsegítése, iskolásgyermekek felruházása. Az egyesületek a harctéren küzdő katonáknál érmelegítőre, sálra, hósapkára való pamutot vásároltak és azt feldolgozva a Vöröskereszt útján juttatták el a frontra. Nagy számban állítottak össze és küldtek a harctérre élelmiszert és dohányt tartalmazó csomagokat és segélyezték a hadiárvákat. A nádasdi nőegylet 1942-ben egy színielőadás bevételéből 50 szeretetcsomagot szállított a szombathelyi hadikórház sebesült katonáinak, ugyanezt térték a szarvaskendi és hadászi nőegylet tagjai is. 1942-ben választják meg elnökül dr. Boros Lászlónét. 1941-ben már a körmendi nőegylet testvérszervezetévé fogadta a Délvidék átmeneti visszacsatolásával Magyarországhoz került muraszombati evangélikus nőegyletet és díszes, hímzett selyemzászlóval ajándékozta meg. A zászlót, melynek 80 pengőt kitevő költségét gyűjtésből fedezte és melynek hímzését a nőegylet két tagja, Németh Ilonaa és Kovács Margit végezték, a május 10-én történt templomi megáldás után másnap 30 tagú küldöttség adta át Muraszombatban.
Kategória: egyéb

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2022-08-15 11:02

Vas Megyei Vadásznap

Batthyány-kastély parkja 2022.09.03.Tovább

2022-08-15 09:55

Vadbaleset a hétvégén

Könnyebben sérült meg a járművezetőTovább

2022-08-15 09:43

Stabil munkahelyet hirdet a Rendőrség

tájékoztatóTovább

2022-08-14 14:58

Labdarúgó mérkőzések, eredmények

Megyei I-II-III. osztályTovább

2022-08-14 07:49

Városi Televízió műsorajánló

16. Körmendi BöngészőTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink