Hírek, aktuális / Pályázati felhívás

2021-02-10 16:36:02
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 
Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§-a alapján pályázatot hirdet a
KÖRMENDI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

Betöltendő munkakör:
Intézményvezető
 
A vezetői beosztással járó lényeges feladatok:
A Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői ellátása, szervezeti egységeinek vezetői irányítása. Az intézményvezető felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, gazdálkodással kapcsolatos feladatait. Az intézményvezető gyakorolja az intézmény közalkalmazottjai, munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előirt feladatokat, elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, a házirendet, a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervet, munkatervet, a kötelezően előírt szabályzatokat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját.

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős foglalkoztatás

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2021. április 1 – 2026. március 31-ig.

A munkavégzés helye:
9900 Körmend, Thököly Imre u. 46.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
  1. 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 3. mellékletében az intézményi ellátási feladatkört érintő intézményvezetői képesítési követelmények szerinti felsőfokú képesítés;
  2. büntetlen előélet;
  3. vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;
  4. szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6.§-ának (8) bekezdése alapján biztosított szociális szakvizsga alóli mentesség igazolása.
A magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
Önkormányzati, vagy kistérségi fenntartásban lévő, alapszolgáltatási intézménynél szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  1. fényképes szakmai önéletrajz;
  2. az intézmény vezetésére és fejlesztésére vonatkozó vezetői program;
  3. iskolai végzettséget, képesítést, szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolatai;
  4. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
  5. nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, illetve nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatát más – az elbírálásban részt vevő – személy is megismerhesse;
  6. nyilatkozat arról, hogy a pályázó kéri-e pályázatának zárt testületi ülésén való megtárgyalását.
Pályázat benyújtásának feltételei és elbírálásuk határideje:
A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán legkésőbb 2021. február 8-ig közzé kell tenni a pályázati kiírást.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 11. 16 óra

A pályázatot postai úton, Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás címére történő megküldéssel (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ) lehet benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a: „Pályázat a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetői beosztására

A pályázatot személyesen is be lehet nyújtani az alábbi címen: Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja: 2021. április 1.
 
 

Eseménynaptár

Hírek, aktuális

2021-02-24 19:36

Fontos tudnivalók oltás előtt

Az olthatóság elbírálását minden esetben az oltóorvos végziTovább

2021-02-24 18:22

Érkeznek a gépjárműadós határozatok

A gépjárműadó első részletét idén elég április 15-éig befizetniTovább

További hírek

Kövessen minket Facebookon is Felhívások Értesítések

Partnereink