sortáv

Foglalkoztatást bĹ‘vítĹ‘ bértámogatás

droszler | 2004. május 18 16:44:14 | vasi hírek |
A FOGLALKOZTATÁST BŐVÍTŐ BÉRTÁMOGATÁS

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény 16.§. és a 6/1996.(VII.16.) MüM rendelet 11.§ szabályozza a foglalkoztatást bővítő bértámogatás nyújtásának feltételeit.

A támogatás célja:

Ösztönözni a munkáltatókat arra, hogy munkaerőigényüket elsősorban "tartósan munkanélküliek" közül elégítsék ki, így növelve a nehezen elhelyezhetők munkába állásának esélyeit.


A támogatás feltételei:


Támogatás állapítható meg azon munkaadónak, aki:

· a munkaügyi központ nyilvántartása szerint legalább hat hónapja - pályakezdő esetében legalább három hónapja – munkanélküli személyt kíván foglalkoztatni,

· a támogatott munkanélküli alkalmazását megelőző hat hónapban hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg,

· a munkaügyi központ által közvetített személy foglalkoztatását vállalja,

· a támogatott munkanélkülit legalább napi 4 órában, határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatja, és legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását vállalja,

· kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás folyósításának és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a támogatott és a hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szünteti meg.A támogatás mértéke, időtartama:

A munkaadó részére a munkavállaló 50-100 %-áig terjedő mértékű támogatás nyújtható legfeljebb egy év időtartamra. Ennek megfelelően a támogatás mértékét és időtartamát a munkaügyi központ kirendeltségei határozatban állapítják megA foglalkoztatást bővítő bértámogatás igénylése:

A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a munkáltató telephelye szerint illetékes kirendeltségnél lehet benyújtani a megfelelő formanyomtatványon.A kérelem mellékletei:Kötelező melléklete:

· munkaerőigény bejelentő lapTovábbi mellékletek a kirendeltség igénye szerint:

· szövetkezet vagy társas vállalkozás estén – cégbíróság által jóváhagyott társasági szerződés vagy alapító okirat másolata, vagy alapszabály,

· igazolás a cégbejegyzési kérelem benyújtásáról,

· egyéni vállalkozás esetén egyéni vállalkozói igazolvány

· mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén őstermelői igazolvány, mezőgazdasági termelő esetén TB bejelentkezés

· a TB és az APEH 30 napnál nem régebbi igazolása a fennálló tartozásokról.

·

· A támogatás odaítéléséről, mértékéről és időtartamáról a munkaügyi központ kirendeltsége határozatban dönt.

· A foglalkoztatást bővítő támogatás részletes feltételeiről a munkáltató és a megyei munkaügyi központ - a polgári jog szabályai szerint - megállapodást köt.A támogatás folyósítása
A munkáltató a támogatást havonta, a bérfizetés után, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a munkaügyi központ illetékes kirendeltségének beküldött elszámoló lapon igényelheti, melyhez a bérjegyzék vagy az általa teljesített kifizetést igazoló egyéb bizonylat(tok) hiteles másolatát is csatolni kell. A támogatás utalása is havonta történik.Speciális szabályok, támogatási elvek, mérlegelési szempontok Vas megyében1. Foglalkoztatás bővítő bértámogatás1.1. A támogatás azon regisztrált munkanélküliek foglalkoztatása esetén adható, akik az Flt. előírásainak megfelelnek, és a foglalkoztatás megkezdésének évében betöltik a 45. életévüket, vagy elmúltak 45 évesek.

A fentiekben meghatározott elvektől eltérni csak (az utasítás 2.5. pontjában megfogalmazott) különösen indokolt esetekben lehetséges.1.2. A támogatás időtartama legfeljebb 9 hónap.1.3. A támogatás mértéke a bruttó munkabér 100%-a, ami legfeljebb 60 000,- Ft/fő/hó lehet. (Az elkötelezettség kiszámítását a 613/1997.02.24. számú állásfoglalás táblázataiban megadottak szerint kell elvégezni.) Amennyiben a munkaszerződés nem teljes munkaidős foglalkoztatásra vonatkozik, a támogatási kategória időarányos részét javasoljuk alkalmazni (pl.: 4 óra: 50%; 6 óra; 75% stb.)1.4. Amennyiben a munkáltató által adott bér meghaladja a bruttó 120 000,- Ft- ot, illetve a 45. életévét betöltött személyek esetében a 85 000 Ft-ot, az Flt. 16. § (1) bekezdésben meghatározott 50 % alá kerülne a támogatás. Ilyen esetekben, amennyiben a kirendeltség támogatásra alkalmasnak ítéli (pl.: munkaerőpiaci szempontból) a kérelmet, a kirendeltség vezető dönt a legalább 50, illetve 70 %-os támogatási mérték megítéléséről, a jelen igazgatói utasításban meghatározott maximális kvótától függetlenül.1.5. Munkaerőpiaci szempontból különösen indokolt eseteknek tekinthetők a támogatás megítélése szempontjából:

a) a halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatása. Halmozottan hátrányos helyzetűeknek minősül:

- 1 évnél hosszabb ideje regisztrált munkanélküli (értelemszerűen alkalmazva a 6/1996. MÜM rendelet 11.§ (4) bekezdésében foglaltakat), vagy

- OOSZI és/vagy Foglalkozás egészségügyi Szolgálat igazolásával rendelkező megváltozott munkaképességű, vagy

- cigány nemzetiségű, vagy

- alacsony iskolázottságú (VIII. osztály vagy alatti végzettség), vagy

- jövedelempótló támogatásban részesülő munkanélküli.

- hátrányos helyzetű településen lakó munkanélküliek (felsorolást lásd: támogatási elvek egységes szerkezetben a „Hasznos” menüpont alatt)

- Körmend, Vasvár és Szentgotthárd térségében lakó és ott regisztrált munkanélküliek.

b) a munkaerőpiaci szempontból kiemelten fontos beruházások támogatása.1.6. Az elbírálásnál előnyben kell részesíteni azt a munkáltatót, aki

- falusi és agrár munkanélkülieket alkalmaz,

- a megye elmaradott térségében bővíti a foglalkoztatást,

- ipari vagy mezőgazdasági tevékenységet folytat,

- hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segíti elő,

- aki cigány nemzetiségűek foglalkoztatását vállalja,1.7. Nem adható támogatás közeli hozzátartozó (Munka Törvénykönyve 139. § (2) bekezdés) foglalkoztatásához és a Munka Törvénykönyve 188. § (1) bekezdés szerinti vezető munkakör betöltéséhez. Ettől eltérni csak különösen indokolt esetben lehet.

Mérlegelési szempontként javasoljuk figyelembe venni, hogy lehetőség szerint ne kapjon támogatást az a munkaadó:

- akinek (jogelődjének, vele egyértelműen kapcsolatba hozható magánszemélynek, cégnek) tartozása van a Munkaügyi Központ felé,

- aki bizonyítottan sorozatosan megszegi a Munka Törvénykönyve előírásait,

- az a munkaadó, akinél már a foglalkoztatás megkezdése előtt egyértelmű, hogy a támogatás célja nem valósul meg (előző támogatásból eredő kötelezettségeit nem, vagy csak részben teljesítette, függetlenül attól, hogy visszakövetelés történt-e vagy sem),

- létszámleépítésre vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tett eleget.1.8. Támogatás csak annak a munkáltatónak adható, aki határozatlan idejű munkaviszonyt létesít a munkavállalóval.

További információ: http://www.vasmmk.hu

Pályázati felhívás munkahelyteremtő beruházások támogatására