sortáv

Zarándokok Körmenden

droszler | 2006. július 30 10:00:11 | Körmendi Híradó |
Kattintson a képere !
A Felvidékrõl érkeztek

Július 5-én felvidéki zarándokokat szállító buszok gördültek a Szent Erzsébet plébániatemplom melletti parkolóba. Egész napos magyarországi zarándoklatuk során nem mulasztották el felkeresni Batthyány Boldog László emlékhelyét sem.

A négy busz Dunaszerdahelyrõl, Felbárról, Komáromból, Õrsfaluból, Szentpéterrõl és Szimõbõl hozta városunkba a felvidékieket. A 160 zarándokot hat lelkipásztor is elkísérte az útra. A Szent Erzsébet plébániatemplom elõször dr. Gyürki László pápai prelátus, kanonok köszöntötte a vendégeket. Elmondta, hogy a hazánkért zajló engesztelõ imaévhez a felvidékiek is csatlakoztak, és már kilencedet is tartottak a nemzet lelki megújulásáért. Németh Zsolt országgyûlési képviselõ, Vasvár polgármestere üdvözlõ beszédében kijelentette, hogy bár a római katolikus egyház nemzetek feletti egyetemességet hirdet, a magyaroknak a más országokban élõ magyarok a legfontosabbak. Õ egy olyan körzet országgyûlési képviselõje, amely Mindszenty József, Brenner János, dr. Batthyány-Strattmann László személyében három szentéletû személyt is felvonultat. Nem véletlenül tesznek hitet a konzervatív keresztény értékek mellett e vidék lakói.
A köszöntõk után kezdõdõ szentmise fõcelebránsa a dunaszerdahelyi Jankó Gábor újmisés volt. A zarándoklat szervezõje, dr. Karaffa János felbári plébános mondta a szentbeszédet. Többek között felelevenítette, hogy az elmúlt évszázadok során Közép-Európát az ellenségeskedés, a gyûlölködés, a diszkrimináció jellemezte. Isten kegyelmét mutatja, hogy a felvidéki magyarok ilyen körülmények között is megmaradhattak, de ezek a veszélyek újra és újra felélednek, fenyegetnek. A múlt kísértéseinek megidézése helyett le kell számolni ezekkel, és bocsánatot kérve keresni kellene az egyetemes keresztény alapokon nyugvó jövõ közös építésének útját. Amikor kilencedet tartottak a nemzet lelki megújulásáért, havonta mindig más egyházközségben jöttek össze imádkozni és egy-egy olyan nagy magyar példáját feleleveníteni, akik szerették Istent és a hazájukat, és nem rekesztették ki belõle a más nyelven beszélõ, más kultúrkörben élõ nemzeteket sem. Ezeken az ima-összejöveteleken felidézték Pázmány Péter, Rákóczi Ferenc, Prohászka Ottokár, Mindszenty József és Batthyány Boldog László életének példáját. Jelenlegi zarándoklatuk során eljöttek Csehimindszentre, Mindszenty József Kattintson a képere !szülõfalujába, Körmendre, dr. Batthyány-Strarttmann László szülõvárosába és Szombathelyre, Brenner János sírjához. Példájukból akarnak erõt meríteni ahhoz, hogy megerõsödjenek keresztény hitükben és magyarságukban. Dr. Karaffa János hangsúlyozta, hogy a felbári hívek ápolják és terjesztik Batthyány Boldog László tiszteletét.
A szertartás után megtekintették a templomban a Batthyány-emlékhelyet, majd a Batthyány-templomot is. A Kolping család és az egyházközség agapéval kedveskedett a zarándokoknak a plébánia udvarán.

Csihar T

Fotó: Jámbori Tamás