sortáv

Álmod Völgye - könyvajánló

droszler | 2006. március 29 12:31:23 | könyvajánló |
Kattintson a képere !
KANTIBUK

ÁLMOD VÖLGYE
Vérzõ szûvek és más tört énekek

Az emberí élet míkrokozmoszában is létezík valamí-féle hasonló, visszafelé sodró lassú tánc. Ne téveszd össze azzal, míkor a gondolataíd egy kezdõpontra vissza-visszatérnek. Ettõl nem habozol még, hogy egy újabb körbe belekezdjél. Az elmúlt ídõkbe visszavezetõ zarándoklatra gondolok, amít jó esetben egyszer kell, hogy átéljen az ember. Melynek níncs más célja, mint hogy való magadra, önmagad­ra végre rátaláljál.
Erre készülõk most, töprengve, halogatva a píllanatot. Mert tudom már, hogy mít keresek, és azt is, hogy képes vagyok a sorsom nyílegyenes vonalára fûzní a hajdan volt eseményeket. De nyugtalanít, hogy egy már olvasott, és részben általam írt könyv lapjait kell újra, felfejtenem. Egy majdnem megélt és majdnem megértett élet tapasztalataival a hátam mögött azt is tudva már, hogy aztán míndõrõkre úgy maradnak. Mégís meg kell legyen. Mert az élet akkor is gyõnyõrû, mikor fáj.

NOVELLÁK

Símon József:
Álmok
võlgye
/novellák/
A kís Vas megyeí faluból, Bejc­gyertyánosból índuló szerzõ a het­venes évek végén Mosonmagyar­óváron szerzett jeles agrármérnõkí diplomát, majd újságírást, szociológát és grafológiát tanult. Újságíró­ként kezdte pályáját, késõbb politi­kus, kamarai- majd állami vezetõ, köztisztviselõ lett.
Több civil egyesület, alapítvány, szakmai és politikai klub, olvasókör alapítója, vezetõje az évek során. Aktív szereplõje a rendszerváltás elõkészítésének, két cikluson át (1994-2002) országgyûlési képviselõ.
Európai agrár- és vidék-politikai ügyek, környezetgazdálkodási kér­dések szakértõje. 2005-tõl a Miniszterelnöki Hivatal Vidékpolitikai Tit­kárságát vezeti.

A novelláskötet a mai fiatalabb generációk számára gyûjti öszsze a néhány évtizeddel ezelõtt még létezõ falusi világ szokásrendjét sze­mélyes élményeken át hitelesítõ édes-keserû írásokat. A történeteket keretbe foglaló személyes sors fordulói egy tizenhét éves ka­masz fiú elsõ szerelmének konflik­tusain keresztül mutatják be a falu és a város értékrendjének összecsa­pását, utóbbi végérvényesnek tûnõ felûlkerekedését és - drámai követ­kezményeit.
A vidéki társadalmi tér átrende­zõdésének még kifigurázva is meg­ejtõen bájos, sokrétûen megrajzolt életképei magyarázatot adnak a helyi kultúra több évtizede zajló gyors erodálódásának okaira, de az újraszervezés, szervezõdés egyre nyilvánvalóbb, ma már sürgetõ igényére és tényleges lehetõségeire is.
Csábítja, bátorítja a már váro­sokban élõ, de kulturális gyökere­iket még ápoló középnemzedé­keket a hagyományok, a hazai kul­túrtájak megõrzésében reájuk háru­ló szerepek, feladatok felvállalá­sára.
A kötet borítójának kettéhasadt, gyors „csavarozásra" váró csoda­hajója így nem csupán az elsõ novella /Kantibuk/ illusztrációja, ha­nem a vidékre irányuló kulturális ambíciók újrafogalmazásának szimbóluma is.