sortáv

Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíjpályázat

droszler | 2017. február 13 11:14:56 | körmendi hírek |

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 Körmend Város Önkormányzata ezennel
kiírja a

  Boldog Batthyány-Strattmann László
ösztöndíjpályázatot

 FELSÕOKTATÁSI HALLGATÓK SZÁMÁRAPályázati feltételek:

 A pályázatra azok a Körmend város területén állandó lakóhellyel rendelkezõ felsõfokú (egyetemi, fõiskolai) tanulmányokat folytató hallgatók jelentkezhetnek, akik megfelelnek a következõ együttes feltételeknek:

 1.      állami felsõoktatási intézményben, illetve az illetékes Minisztérium és az intézmények közötti megállapodás alapján nem állami felsõoktatási intézményben folyó nappali tagozatos, államilag finanszírozott, elsõ, teljes idejû (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben vagy osztatlan képzésben vesznek részt,

2.      anyagi, személyi, családi, egyéb körülményeik folytán az ösztöndíjra szociálisan rászorulnak,

3.      a pályázat benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben, azaz a 2016/2017-es tanév elsõ félévében tanulmányi átlaguk 4,5 vagy ezen átlag feletti volt.

 A pályázó kérheti, hogy pályázata kizárólag tanulmányi eredményei alapján kerüljön elbírálásra.
A pályázónak azonban ebben az esetben is meg kell felelnie a fent 1. és 3. pont alatt megjelölt feltételeknek.

Pályázatok benyújtása:

A pályázók pályázatukat a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatalban ( Körmend, Szabadság tér 7.) a Portán, vagy Molnár Dániel köztisztviselõnél, illetve a www.kormend.hu honlapon hozzáférhetõ pályázati ûrlapon kötelesek benyújtani. A pályázatok kötelezõ mellékleteinek felsorolását a pályázati ûrlap tartalmazza.

A pályázatokat írásban, a pályázó által aláírva egy példányban kell benyújtani személyesen Molnár Dániel köztisztviselõnél, vagy postai úton Körmend város jegyzõjéhez címezve.

 

A pályázat benyújtási, illetve postára adási határideje:

2017. február 28.

 A határidõn túl benyújtott, illetve hiányos pályázatokat az elbírálásból kizártnak kell tekinteni.

 Az ösztöndíj idõtartama: 5 hónap, azaz egy tanulmányi félév.

 Az ösztöndíj folyósítása: Az ösztöndíj folyósítása két ütemben történik, az elsõ 3 hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására április, a fennmaradó 2 hónapra esedékes ösztöndíj kiutalására május hónapban kerül sor.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, államilag
finanszírozott hallgatója a felsõoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj összege: havi 25.000 Ft.

Pályázatok elbírálása:
a pályázatokat Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottsága bírálja el.

A pályázó a bizottságok döntése ellen a Képviselõ-testülethez fellebbezhet.

Egy tanulmányi félévben legfeljebb négy fõ részesülhet ösztöndíj-támogatásban úgy, hogy közülük kizárólag tanulmányi eredményei alapján egy fõ részére állapítható meg ösztöndíj támogatás. Amennyiben azonban kevesebb pályázat érkezik be az ösztöndíjra szociálisan rászorulók részérõl, mint amennyi ösztöndíj számukra kiosztható lenne, abban az esetben a Bizottság dönthet úgy, hogy több pályázót támogat kizárólag tanulmányi eredményeik alapján az ösztöndíjak odaítélésekor.

A pályázat eredménye nyilvános, a pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetve a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történõ nyilvánosságra hozatalához.
A támogatásban részesített ösztöndíjasok nevei az elbírálást követõen a város hivatalos honlapján, a Városi Televízió Képújságjában, illetve a város hivatalos újságjában, a Körmendi Híradó címû lapban nyilvánosságra kerülnek.

A támogatás visszavonható, ha a támogatásban részesített az Önkormányzat illetékességi területérõl elköltözik.

Az a pályázó, aki pályázatában valótlan tényt állított, illetve hamis adatot, igazolást szolgáltatott, köteles
a részére folyósított ösztöndíjat azonnali hatállyal visszafizetni. Az ilyen pályázót a további pályázati eljárásokból kizártnak kell tekinteni.

A pályázati felhívás Körmend Város Önkormányzata Képviselõ-testületének többször módosított 22/2003. (VI.1.) számú önkormányzati rendeletének megfelelõen kerül kiírásra.

Csák Tamás sk.
a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottságának
elnöke

Letölthetõ dokumentumok:

Pályázati ûrlap
Érintettségi nyilatkozat
Szociális rászorultsági nyilatkozat