sortáv

Pályázati felhívás intézményvezető beosztás ellátására

droszler | 2016. február 15 23:53:27 | álláshirdetés |

Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Szolgáltató és Információs Központ

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.04.01-2021.03.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Thököly utca 46.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szociális Szolgáltató és Információs Központ intézményvezetői feladatainak ellátása. Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői ellátása, szervezeti egységeinek vezetői irányítása. Az intézményvezető felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, képviseli az intézményt külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, gazdálkodással kapcsolatos feladatait. Az intézményvezető gyakorolja az intézmény közalkalmazottjai, munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előirt feladatokat, elkészíti az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, a házirendet, a dolgozók munkaköri leírását, képzési, továbbképzési tervet, munkatervet, a kötelezően előírt szabályzatokat. Kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.)Korm.rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

- Főiskola,

- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

- 1/2000. (I.7.) SZCSM. rendelet 3. mellékletében az intézményi ellátási feladatkört érintő intézményvezetői képesítési követelmények szerinti felsőfokú képesítés.

- Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követő 2 éven belül annak megszerzését, vagy az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 6. §-ának (8) bekezdése alapján biztosított szociális szakvizsga alóli mentesség igazolása.

- Büntetlen előélet,

- Vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Önkormányzati, vagy kistérségi fenntartásban lévő, alapszolgáltatási intézménynél szerzett szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,

-Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,

-  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

-A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatába az elbírálásban résztvevők betekinthetnek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri,

-Képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stipkovics Imre nyújt, a 0694/592-926 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-Postai úton, a pályázatnak a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT-7/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (9900 Körmend, Szabadság tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KT-7/2016, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

-Személyesen: Stipkovics Imre, Vas megye, 9900 Körmend, Körmend Szabadság tér. 7 .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(10) bekezdés alapján szakmai bizottság véleményezi. A kinevezésről Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás Tanácsa a pályázat benyújtásától számított maximum 60 napon belül dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-www.kormend.hu - 2016. február 15.

-Szociális Közlöny - 2016. február 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 16.